CoolGuard™ Advance

CoolGuard™ Advance 一次性运输箱采用高性能设计,可在运输过程中的任何时间点启动休眠功能。标准化的组件提供简单的包装,并且可以与 CoolGuard™ PCM 运输箱互换,实现最高的灵活性。

CoolGuard™ Advance 结合了相变材料和真空隔热板,以减少温度偏差,增强合规性,同时降低了总体拥有成本。温度范围为冷藏和冷冻温度,可提供长达 120 小时的保护。

所有 CoolGuard™ Advance 温控包装产品均已经过 ISTA7D 概况测试。

温度范围
CoolGuard™ Adv 4L
2°C-8°C
4.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 12L
2°C-8°C
12.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 28L
2°C-8°C
28.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 56L
2°C-8°C
56.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 96L
2°C-8°C
96.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 4L
15°C-25°C
4.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 12L
15°C-25°C
12.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 28L
15°C-25°C
28.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 56L
15°C-25°C
56.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 96L
15°C-25°C
96.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 4L
Sub -18°C
4.00 L
72.0 h
CoolGuard™ Adv 12L
Sub -18°C
12.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 28L
Sub -18°C
28.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 56L
Sub -18°C
56.00 L
120.0 h
CoolGuard™ Adv 96L
Sub -18°C
96.00 L
120.0 h
 
 

相关产品